Wednesday, November 12, 2008

Nov 12th 1970

Celebrating my 1st birthday in El Paso, Texas